foto1
Anarquisme
foto1
Solidaritat
foto1
Federalisme
foto1
Autogestió
foto1
Participació
eMail: correu@cgtbaixllobregat.cat
Telf.: 93 377 91 63


Què és la CGT

La Confederació General del Treball (CGT) és una organització seguidora de les idees llibertàries i anarcosindicalistes.

Llegir més

Com ens organitzem

Les decisions en CGT s'adopten per i des de les assemblees d'afiliats dels sindicats.

Llegir més

On trobar-nos

Pots trobar-nos de 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 19:30 de dilluns a divendres en la Ctra. de Esplugues, Nº 46 de Cornellà

Llegir més

Afilia't

Descarrega’t aquí la fulla d’afiliació. Omple-la i fes ens la arribar a la seu de CGT Baix Llobregat

Llegir més

Inici

Què és la CGT

 

La Confederació General del Treball (CGT) és una organització seguidora de les idees llibertàries i anarcosindicalistes. El nostre objectiu passa per la defensa quotidiana dels interessos dels treballadors i treballadores davant la patronal, en el camí d’una societat més justa, solidària i lliure.

Senyals d’identitat  

Aquesta defensa dels interessos obrers contraposant-los als de la patronal només es pot fer des de la participació i el protagonisme dels treballadors i les treballadores. La democràcia directa i el federalisme són els principals vehicles per a potenciar aquesta participació. Federalisme pel qual es respecta la lliure decisió dels afectats en la recerca de la solució als problemes que els afecten, i democràcia directa en el sentit que totes les decisions, en tots els àmbits, surten de les assemblees dels sindicats (l’estructura organitzativa bàsica) a les que participen en llibertat i igualtat tots/es els/les afiliats/des.

De la mateixa forma, la defensa incondicional dels interessos obrers exigeix la independència i autonomia de la CGT com a prefiguradora i impulsora de la independència i autonomia dels treballadors. Cap compromís previ, cap interès aliè, cap dependència d’altres institucions o organitzacions pot condicionar les posicions de la CGT en la defensa dels interessos dels treballadors. Aquesta independència i autonomia, que són necessàries per mantenir la nostra llibertat de decisió i actuació, implica no dependre ni econòmica ni políticament d’instàncies alienes a nosaltres mateixos, i això difícilment s’aconsegueix sense participació. El que som i el que fem, les nostres possibilitats, són les que entre tots/es aconseguim desenvolupar, amb la qual cosa la participació és una necessitat bàsica. I aquesta participació interna, vehiculitzada pel federalisme i la democràcia directa, i garantida per la independència i l’autonomia sindical, hem de plantejar-la també a l’exterior de la CGT en els temes que afecten al conjunt dels treballadors, mitjançant una actuació sindical transparent, honesta, sense dobles llenguatges.

 Si la participació és un dels fonaments de la nostra actuació, l’altre és la solidaritat. Els interessos obrers que defensem front la patronal, no són interessos egoistes i exclussivistes, sinó que s’obren als interessos generals de la societat, sense deixar fora ningú i fent especial èmfasi en els sectors socials més desafavorits. La solidaritat del conjunt d’afectats per les injustícies socials, és la millor garantia per enfrontar-se amb èxit a les injustícies i al Sistema social que les genera.

Estructura organitzativa

L’estructura de la CGT te‚ com a element bàsic el sindicat, i es desenvolupa federalment tant sectorialment com geogràficament. El sindicat (que té les seves arrels en les seccions sindicals que agrupa), mitjançant el pacte federal successiu, forma les federacions locals i comarcals, que formen federacions territorials a nivell d’autonomies o nacionalitats. Paral·lelament, a l’àmbit sectorial forma les federacions d’indústria. A tots els àmbits el sindicat manté el caràcter d’unitat bàsica de la que sorgeix tot el procés de prendre decisions. A tots els nivells funcionen les corresponents juntes o comitès, sense capacitat decisòria sinó coordinadora, essent els càrrecs de caràcter rotatiu i a disposició dels representats.

Objectius

L’objectiu central de la CGT és la construcció d’una societat més justa, lliure i solidària, objectiu que té moltes connotacions político-socials que s’escapen a una visió restrictiva del fet sindical. L’ecologia, l’antimilitarisme, la igualtat de sexes, races i pobles, etc, són qüestions a les que la CGT també dedica el seu treball, la seva lluita, fins i tot en el plantejament sindical quotidià. Acció social i acció sindical formen part de la mateixa lluita global. En aquest camí la CGT intentarà treballar conjuntament amb col·lectius llibertaris i alternatius, i amb les diferents xarxes i coordinadores que a nivell internacional lluiten contra el neoliberalisme i la globalització capitalista.

En el terreny sindical, la CGT té que fer front a les constants agressions que, actualment, pateixen els treballadors. A través de la manipulació de la crisi econòmica, el capitalisme mundial està portant a terme una important ofensiva contra els treballadors i contra tots els sectors socialment desafavorits. La competitivitat no és altra cosa que l’intent d’augmentar els beneficis empresarials empitjorant les condicions de vida i treball.

L’atur i la precarització i degradació del treball són una forma d’afeblir i derrotar els treballadors i, per això mateix, han de constituir una preocupació preferent del sindicalisme. Al mateix temps, la defensa de les condicions de vida i treball (ritmes, torns, mobilitat,...) i la del poder adquisitiu dels salaris, constitueixen el gruix del nostre sindicalisme a les empreses. Són objectius valorables en sí mateixos, sense acceptar que el lloc de treball i les condicions laborals siguin una cosa que pugui ser compensada i canviada per diners.

Però el sindicalisme no s’ha de reduir a l’empresa. La defensa de les conquestes socials, la consecució d’unes polítiques econòmiques redistributives, la lluita contra les injustícies socials, el manteniment i avenç de la legislació laboral i sindical que garanteixi els nostres drets i llibertats, constitueixen uns objectius generals i comuns pel nostre sindicalisme. La defensa d’aquests objectius, tant de tipus general com els particulars de cada centre de treball, no es pot portar a terme sense la participació dels treballadors. Si actualment ens trobem amb una ofensiva del Capital sense precedents i amb un retrocés dels treballadors, dels seus drets i les seves condicions de vida i treball, és perquè els treballadors ens hem deixat desarmar i desmobilitzar, deixant els nostres interessos en mans d’un sindicalisme entregat i burocràtic, que ens ha portat a una dinàmica de pèrdua de força paral·lela a l’increment de les exigències i la força de la patronal.

Conclusió

Tot això només és una esquemàtica presentació de la CGT. Per damunt de tot, la CGT és un projecte que tenim que construir entre tots i totes, un projecte obert, les possibilitats i limitacions del qual depenen de nosaltres mateix@s. La participació a l’Organització ha de ser un pas en el camí de constituir-nos en protagonistes, en agents actius de les situacions que ens afecten. La lluita per la llibertat i la justícia, per aconseguir una societat millor, no té altre camí.

On Trobar-nos

Pots trobar-nos de 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 19:30 de dilluns a divendres en la Ctra. de Esplugues, Nº 46 de Cornellà 


 

Autobusos: 57 - 67 - 68 - 94 - L46 - L74 - L75 - L85 - N14


 

 

Com ens organitzem

L'Assemblea del Sindicat

La constitueixen totes les persones afiliades del mateix.
Tots/as tenen veu i vot.

FUNCIONS :
Acordar les línies d'actuació (Programa reivindicatiu) del Sindicat en el seu àmbit, d'acord amb l'aprovat en la seva Federació de Ram o Sectorial i els acords generals de la CGT.
Discutir i prendre acords sobre les propostes d'actuació de la CGT en general.
Triar al Secretariat Permanent (SP d'ara endavant) del Sindicat.
Examinar la gestió del SP del Sindicat.

Què és un congrés

És el màxim òrgan de decisió de la CGT. Assisteixen representants directes dels Sindicats triats en les seves Assemblees.
Decideix les línies generals de funcionament intern i d'actuació. Resol els problemes que en altres àmbits no s'hagin resolt des del Congrés anterior.
Es convoca cada quatre anys sent de caràcter Ordinari.
Les modificacions Estatutàries requereixen almenys 2/3 dels vots favorables.

Què és una Conferència de Sindicats

Es defineix com a òrgan de debat i decisió sobre temes d'índole sindical i especialment en el relacionat amb la Negociació Col·lectiva i Eleccions Sindicals
Estableix el Programa reivindicatiu de la CGT. Analitza i acorda l'estratègia per a la negociació col·lectiva.
Assisteixen els delegats triats pels Sindicats. Se celebra cada dos anys, alternant-se la seva celebració anualment amb els Plens Confederals.

Què és un Ple

És el màxim òrgan de decisió entre Congressos.
Assisteixen delegacions de les Confederacions Territorials en proporció al nombre dels seus afiliats, que es trien en els respectius Plens de cada Confederació territorial que se celebren prèviament i on es prenen els acords que aquells portaran al Ple Confederal. Se celebra cada dos anys, alternant-se la seva celebració anualment
amb les Conferències Sindicals.
Estableix les línies generals d'actuació de CGT en temes econòmics, administratius, soci-polítics i d'actualitat , així com els criteris de funcionament que s'estimin necessaris en el període entre Congressos. En qualsevol cas, un Ple no pot modificar els Estatuts Confederals ni prendre acords contradictoris pel que fa als presos en Congrés.

Com es prenen els acords en la CGT

Les decisions en CGT s'adopten per i des de les ASSEMBLEES D'AFILIATS DELS SINDICATS (Sindicats Territorials de Rama) EL PACTE FEDERATIU DELS QUALS DÓNA LLOC A la CONFEDERACIÓ.
Sobre aquesta base s'estableix un senzill esquema per a l'adopció de les decisions comunes a través de Plenàries, Plens, Conferències i Congressos en l'àmbit estatal, traslladant-nos aquest esquema a la resta de les estructures que els reproduiran per acord una vegada adaptat a cada realitat.
Tots i cadascun dels àmbits organitzatius descrits han de dotar-se dels seus propis estatuts que aclareixin la forma de funcionar i la fórmula per adoptar acords sense contradir el funcionament definit per al conjunt de la CGT.
Respectar els acords presos per decisió majoritària, havent sentit a les minories i respectant tant a aquestes com el dret individual de no compartir aquestes decisions, però sense dret a paralitzar-les i boicotejar-les o contradir-les públicament, planificar entre totes, compartir i recolzar als altres, són les característiques que defineixen la nostra cultura organitzativa per construir una alternativa real al conjunt de contravalors que es donen en la nostra societat (individualisme, competència, autoritarisme…etc.)

Compartir